Eltutan Hukuk Bürosu - Canlı Destek

Eltutan Patent Hakkında

Eltutan Patent & Hukuk Bürosu, 1997 yılında kurulmuş olup yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.


Büromuz, öncelikle Koruyucu Hukuk ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır, ihtilaf ve sorunları daha doğmadan tespit etmek ve önlemeyi amaçlamaktadır.


İhtilafların ve sorunların tüm tedbirlere rağmen yargıya yansıması halinde ise öngörülü ve hazırlıklı olarak yargısal sürece etkin katılım ve buna bağlı olarak uğranılan haksızlıkların ortadan kaldırılması ve adaletin gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Eltutan Patent Temel Hedef
Adalet Bilinci, Sevgi ve Kalite ile Birlikte Yaratıcı Kurumsal Etkinlik:
Mesleki ve insani ilgimiz, bilgimiz, deneyimimiz, sevgimiz ve adalet bilincimizle, ülkemizde ve dünyamızda en yaratıcı, en etkin ve en kaliteli hukuk ve danışmanlık kurumlarından biri olmak.

GÖREV, AMAÇ / MİSYON

Öncelikle Koruyucu Danışmanlık:
Danışmanlık işlevimize bağlı olarak, müvekkillerimizin hukuka uygun ve adaletli bir ortamda, uyuşmazlıklardan uzak yaşamalarını sağlamak ve hukuksal güvenliklerini sürekli kılmak.


Uzlaşma ve Tahkim Kurumlarını İşletmek:
Hukuksal uyuşmazlıkları, öncelikle uzlaşma yöntemleri ve tahkim kurumu işleterek çözmek, müvekkillerimizi yargıdaki adaletsizlikler, gecikmeler, yüksek maliyetler ve dava stresinden kurtarmak.


Yargısal Sürece Etkin Katılım:
Uyuşmazlıkların yargıya yansıması halinde, öngörülü ve hazırlıklı olarak yargısal sürece etkin katılım ve uğratılan haksızlıkların ortadan kaldırılması ve adaletin gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışmak.


Toplam Kalite Yönetimi Uygulamak:
Müvekkillerimizle ortak danışmanlık vizyonu oluşturarak, doğal hukuk ilkelerine uygun ve çağdaş kalite anlayışıyla, hukuksal ilişkilerinde ve ticaretlerinde kalite yöntemleri uygulamalarına katılmak.


Çevre ve İnsanlık Bilinciyle Yaşamak:
Yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında, olumlu kişisel, mesleki ve kurumsal ilgilerimizi, bilgilerimizi ve sevgimizi doğa ve insanlarla paylaşarak çoğaltmak, adaletin ve kalitenin egemen olduğu bir dünya yaratmak için doğanın kendisini yeniden üretmesi ve insanlığın yeniden örgütlenmesi sürecine katkılarda bulunmak.

  • Eltutan güvencesi ve kalite anlayışına sahip olmamız,

  • Adalet bilinci, sevgi ve kalite ile birlikte yaratıcı kurumsal etkinlik mesleki ve insani ilgimiz, bilgimiz, deneyimiz, sevgimiz ve evrensel adalet bilincimizle, ülkemizde ve dünyamızda en yaratıcı, en etkin ve kaliteli patent ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermemiz,

  • Geniş hizmet ağımız, sürekli müşteri memnuniyetini ilke edinmiş temel ve teknik bilgi donanımına sahip kadroların oluşturduğu çözüm departmanlarımız,

  • Uyuşmazlıkların analizinde, kalıplara bağlı yaklaşımın yerine geniş bir vizyon, öngörü ve süratle çözümlere ulaşmak amacıyla hareket etmeyi prensip edinmemiz,

  • Uluslararası işbirliği ve örgütlenme,

  • Patent ve hukuk araştırma ve sorgulamada geniş veri tabanımız, Müvekkile özel çözüm ve strateji geliştiren farklı yaklaşımlarımız, Haksız rekabete ve taklit üretime karşın geliştirdiğimiz etkin çalışma yöntemleri,

  • Yargısal süreçte bilgi birikimi, deneyim ve etkin katılım,

  • Müvekkil ile ilişkilerde mesleki sırların özenle saklanması hususuna özel önem vermemiz,

  • Memnuniyetini paylaştığımız binlerce referans,

  • Kaliteli ve hızlı hizmeti rekabetçi fiyatla sunmamız...
Faaliyetlerimiz
Hukuki Danışmanlık,
Marka, Patent, Tasarım, FSEK Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Sözleşmeler Hukuku,
Rekabet Hukuku
İş Hukuku,
Vergi ve İdare Hukuku,
Taşıma Hukuku,
Tazminat Hukuku,
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku,
Bilişim ve Internet Hukuku,
Aile Hukuku ve Medeni Hukuku,
Ceza Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku
Tescil İşlemleri

Hukuki Danışmanlık Büromuz;

Öncelikle Koruyucu Hukuk ve Danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. İhtilaf ve sorunları daha doğmadan tespit etmek ve önlemeyi amaçlamaktadır.

Hukuki danışmanlık işlevimize bağlı olarak, müvekkillerimizin hukuka uygun ve adaletli bir ortamda, uyuşmazlıklardan uzak yaşamalarını sağlamak ve hukuksal güvenliklerini sürekli kılmak amacıyla hukuksal mevzuatları takip edip müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Marka, Patent, Tasarım, FSEK Hukuku Büromuz;

Bünyesinde Yer Alan Avukatlar, Marka, Patent Vekilleri ve Danışmanlar, 1997 Yılından Bu Yana Türk Patent Enstitüsü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kültür Bakanlıkları Nezdinde Binlerce Işlem Gerçekleştirerek Teorik Bilgi Yanında Pratik Deneyim Sahibidirler. Büromuz Tüm Tescil Işlemlerinin Yanı Sıra;

Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Kapsamında Hertür Sözleşme ve Tutanakların Hazırlanması,

TPE ve Tescil Merciine Karşı Açılacak Davalar, Hükümsüzlük Davaları,

Tescilden Doğan Hakların Ihlal Edilmesinden Kaynaklı Davalar,

Tedbir Talepli Davalar (Ürün Toplama, Taklit Malları Gümrükte Durdurma, Vb),

Tespit Davası,

Yazılım veya Diğer Teknoloji Ürünlerinde Mülkiyet Hakları,

Yazılım Lisans ve Dağıtım Sözleşmeleri,

Cezai Şikâyetler ve Ceza Davasının Takibi,

Fikri Sınai Mülkiyet Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Ticaret Hukuku Büromuz;

Ticari Nitelikteki Davalarda Tarafların Temsili,

Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyum Hizmetleri,

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu,

Şirket Genel Kurulları ve Davaları,

Şirket Birleşme ve Devralmaları, Planlaması, Sözleşmelerin Hazırlanması,

Hissedarlar Sözleşmesi,

Ortak Girişim,

Lisans ve Distribütörlük Sözleşmeleri,

Ticari Ceza Hukuku

Ticaret Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Sözleşmeler Hukuku Büromuz;

Şirket Kuruluş ve Ana Sözleşmeleri,

İş Akitleri, Ortaklık ve Satış Sözleşmeleri,

Yerel ve Uluslararası Sözleşmeler,

Franchise ve Dağıtım Sözleşmeleri,

Kredi ve Borçlanma Sözleşmeleri,

Kapsamlı Sözleşme Düzenleme ve Var Olan Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi,

Sözleşmeler Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Rekabet Hukuku Büromuz;

Reklam ve Pazarlama,

Tüketici Düzenlemeleri,

Rekabet Kurumu Nezdinde Temsil,

Rekabet Kurumu Kararlarına İtiraz ve Dava,

Haksız Rekabet Şikayet ve Savunmaları,

Rekabet Bozucu Uygulamaların Belirlenmesi (Audit),

Rekabet Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

İş Hukuku Büromuz;

İş Hukuku Kapsamında Her Tür Sözleşme ve Tutanakların Hazırlanması,

İşten Çıkarma ve Fesihten Kaynaklı Davalar,

Kıdem, İhbar, Fazla Mesai, Maaş Alacağı Davaları,

İş Kazaları veya Hastalıktan Kaynaklı Davalar,

Uygulama, İçtihat, Kanun ve Düzenlemeler Hususunda Danışmanlık,

İş Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Vergi ve İdare Hukuku Büromuz;

İdarenin ve Vergi Dairelerinin Tüm Eylem ve İşlemlerinin Hukuka Uygun Olması ve Hukuki Denetime Tabi Tutulmasının "Hukuk Devleti" Olabilmenin Başlıca Unsuru Olduğu İnancıyla,

İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat (Tam Yargı) Davaları,

Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar,

İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri ve İptal Davaları,

İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar ve İhale Davaları,

İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar,

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada "Uzlaşma" Yoluyla Çözümü,

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada "Cezalarda İndirim" Yoluyla Çözümü,

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada "Düzeltme" Yoluyla Çözümü,

Vergi Uyuşmalıklarının Yargı Aşamasında Dava Yoluyla Çözümü,

Vergi Suç ve Cezaları,

Vergi ve İdare Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Taşıma Hukuku Büromuz;

Uluslararası Taşımacılık Mevzuatları,

Kara, Demir, Deniz ve Hava Taşımacılığı Mevzuatları,

Kargo Taşıması Esnasında Meydana Gelen Zararlar ve Gecikmeler Nedeniyle Hukuki İhtilaflar,

Can Kaybı ve Yaralama Doğuran Kazalarda Hukuki Destek,

Taşımacılık Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Tazminat Hukuku Büromuz;

Marka, Patent, Tasarım ve FSEK Hukukundan Kaynaklı Tazminat Talepleri,

Sözleşmeden Kaynaklanan Tazminat Talepleri,

Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Talepleri,

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Talepleri,

Ceza Hukukundan Kaynaklı Tazminat Talepleri,

Uğranılan Hertür Zarara Karşı Sorumluluğu Bulunan Gerçek Kişi, Tüzel Kişi, Resmi Kurumlara Karşı Tazminat Talepleri,

Tazminat Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Büromuz;

Müvekkillerine Gayrimenkul Sektöründe Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,

Gayrimenkul Kiralama, Satın Alma Sözleşmeleri,

Arsa, Arazi Tapu Tescil İşlemleri,

Finansal Kiralama Sözleşmeleri,

Değerleme ve Durum Tespitti,

Tahliye Davaları,

Kamulaştırmasız El Atma Davaları,

Kamulaştırma Davaları,

Gayrimenkul Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Bilişim ve İnternet Hukuku Büromuz;

Fikri Mülkiyet Hukuku ve Web Sitesi İçerik, Tasarımlarının Korunması,

Domain Adlarının Devri ve Domainden Kaynaklanan Haksız Rekabet Halleri,

Internet Yayınlarındaki Hukuki ve Cezai Sorumluluklar,

Internet Ortamında İşlenen Suçlar,

Internet Ortamında Kişilik Haklarına Saldırı,

Internet Ortamında Sözleşmelerin Kurulması,

Web Siteleri İçin Genel Kullanım ve Satım Şartları Oluşturma,

Elektronik Ticarette Oluşabilecek Hukuki Sorunlar,

Bilişim ve Internet Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Aile Hukuku ve Medeni Hukuku Büromuz;

Ayrılık ve Boşanma Davaları,

Çocuk ve Eş Nafakaları,

Velayet ve Vesayet Davaları İle Tazminat Davaları,

Çocukla Kişisel Münasebet Tesisi Kurulmasına İlişkin Davaların Takibi ile Alınan Kararların İcrası,

Evlilik Sözleşmelerinin Hazırlanması,

Mal ve Eşya Rejimi İle Katkı Payına İlişkin Davalar,

Aile Konutu Şerhi, Ailenin Korunması Hakkında Kanun İle Mal Rejimlerine İlişkin Davaların Takibi ve Sonuçlandırılması,

Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma, Nafaka ve Tazminat Davalarına İlişkin Verilen İlamların Türk Mahkemeleri Tarafından Tenfizine İlişkin Davaların Takibi ve Sonuçlandırılması,

Evlat Edinme,

Babalık Davaları,

Miras Davaları,

Aile ve Medeni Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Ceza Hukuku Büromuz;

Ceza Soruşturması ve Kovuşturması Konusunda Yüksek Deneyime Sahip Olarak,

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Diğer Ceza Mevzuatı Çerçevesinde Ekonomik Suçlara Dair Ceza Davaları, FSEK, Marka ve Haksız Rekabet Suçlarına Dair Ceza Davaları, Kambiyo Mevzuatına Dair Ceza Davaları, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Bilişim Suçları İle İlgili Ceza Davaları, Ticari Ceza Hukuku, Başta Olmak Üzere Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemeleri Kapsamına Giren İhtilafların Çözümü, Uzlaşma, Suç Duyurusunda Bulunma ve Soruşturma Aşamasında Dosyanın Takibi,

Ceza Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku Büromuz;

Hukuk Uygulamalarının ve Neredeyse Her Tür Davanın Nihai Şeklinin İcra ve İflas Hukukunu İlgilendirmekte Olduğu Gerçeğiyle;

Kıymetli Evraka İlişkin Olan veya Olmayan Alacağın İcra ve İflas Yoluyla Takibi,

Borçlunun İcra Aşamasında Malvarlığının Araştırılması, Haciz Tatbiki, Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesi, Paraların Paylaştırılması, Sıra Cetveline İtiraz,

Mahkemeden İhtiyati Haciz Kararı Alma, Bu Kararı Tatbik Etme,

İstihkak Davası, Diğer İcra Hukuk Davaları,

Hacizli veya Rehinli Menkul, Gayrimenkul Satışı,

İflas ve İflasın Ertelenmesi Davaları,

İflas Sürecinin Hazırlık ve Kabul Aşamalarında İflas Plan Taslağı Oluşturulması,

Ticaret Mahkemelerinden İflas Kararı Alma,

İcra Ceza Davaları,

İcra ve İflas Hukukundan Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Tescil İşlemleri Büromuz;

Marka, Slogan, Logo, Amblem, Unvan, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili,

Copyright - Yazılım Tescili,

Barkod Alımı,

ISO, TSE, CE, GOST R, OHSAS, HACCP,

Coğrafi İşaret Tescili,

Entegre Devre Topoğrafyası Tescili,

Tanınmış Marka Kararı ve Tescili,

Taklit ve Benzer Markalara / Ürünlere Karşı Kontrol ve Takip,

Devir, Yenileme, Lisans, vb Sicile İşlenmesi,

TPE Kararlarına İtiraz ve Dava,

Marka, Patent, Tasarım, FSEK Hukukundan ve İdari İşlemlerden Kaynaklı Karşılaşılabilecek Diğer Meseleler Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

Şair Sabri No: 14 Daire: 2 Kat: 2 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul
Tel: 0212 - 272 28 00 Fax: 0212 - 274 61 46


E-mail: info@eltutan.comŞunu daha büyük bir haritada görüntüle: Eltutan Patent Şair Sabri Sk No:14

Dil Seçimi / Language


Sıkça Sorulan Sorular


Haberler & Duyurular


İletişim Formu